Image


farhana_rahman@ru.ac.bd

Treasurer Office University of Rajshahi Rajshahi Bangladesh-6205 Telephone (Office)- 880-2588864103, 880-2588866961


FARHANA RAHMAN
SECTION OFFICER
Treasurer Office


Education Summary  
B.Sc. Horns, M.Sc.

Level Institution Year

Experience in Rajshahi University

Not Available

Experience in other Organization/Institute

Not Available
Not Available
Not Available
Not Available